Mustamäe tee 4-A134, 10621 Tallinn Tel. +372 622 58 65

Konfidentsiaalsuspoliitika

Käesolev dokument kehtib INTER RAO Eesti OÜ ja iga isiku suhtes, kes kasutab INTER RAO Eesti OÜ teenuseid või e-keskkonda.

INTER RAO Eesti OÜ austab Teie privaatsust ning kaitseb Teie poolt edastatud ja meie poolt kogutud isikuandmeid vastavalt käesolevale konfidentsiaalsuspoliitikale ning Eesti ja Euroopa Liidu õigusaktidele.

Teie isikuandmeid kasutame eeskätt oma lepinguliste kohustuste täitmiseks, uute teenuste pakkumiseks ning õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks (näiteks, andmete edastamine uurimisasutustele).

Kliendi päringuvormid

Teie andmeid (ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoni number ja muud Teie poolt edastatud andmed) kasutatakse Teie poolt esitatud päringu läbivaatamiseks ja sellele vastamiseks. Me kasutame ja töötleme Teie andmeid tuginedes Teie nõusolekule, mille annate kliendi päringuvormi täitmisel INTER RAO Eesti OÜ kodulehel ning meiega ühenduse võtmisel kodulehel antud kontakti kaudu.

Kandidaatide isikuandmed

Kandidaatide isiklikud andmed ( ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, elukoht, CV, haridus, töökogemus ja muu edastatud teave), mis on saadetud meile e-postiga või tööotsingu portaali  kaudu, töötleme vakantsele kohale uue töötaja leidmiseks. Saates meile oma CV ja kandideerimisavalduse, annate oma nõusoleku Teie isiklike andmete töötlemiseks.

Vabale ametikohale uue töötaja valimisel töötleme vaid kandidaatide isikuandmeid, mis on seotud tema erialaga, töökogemusega, haridusega ja isikuomadustega.

Andmete säilitamise aeg

Kõik Teie isiklikud andmed töötleme ja säilitame nii kaua, kui see on vajalik käesolevas dokumendis kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks.

Kandidaatide isikuandmeid hoiame kuni vabale ametikohale uue töötaja leidmiseni. Konkursi lõpus kustutame kandidaatide CV-d ja muud andmed. Juhul, kui kandidaat andis oma nõusoleku tema isikuandmete töötlemiseks pikema aja jooksul talle sobiva ametikoha pakkumiseks, säilitame kandidaadi isikuandmeid ühe aasta alates konkurssi lõpust.

Isikuandmeid, mis oleme saanud Teie pöördumisest, säilitame 1 aasta pärast Teie poolt esitatud küsimusele või hinnapäringule vastuse edastamist või nii kaua kui on ettenähtud kehtivate õigusaktidega.

Isikuandmeid, mis oleme saanud infokirja tellimusest, säilitame 3 aastat alates viimase infokirja avamisest. Selle perioodi möödudes kustutame Teie andmed, mida oleme töödelnud turunduslikel eesmärkidel, välja arvatud juhul, kui olete palunud enda andmeid kustutada enne eelpool nimetatud perioodi lõppu.

Andmete edastamine

Me võime edastada Teie isikuandmeid töötlemiseks kolmandatele isikutele, kes aitavad meid kodulehe haldamisega ja andmete säilitamisega. Sellisteks isikuteks võivad olla andmebaaside tarkvaraga ja andmebaaside haldamisega tegelevad ettevõtted ning pilveteenuse pakkujad.

Samuti võime Teie isikuandmeid edastada ka selleks pädevatele riigiasutustele, näiteks julgeoleku- ja jälitusasutustele, sh politseile ja kohtule, kuid ainult nende taotlusel ning ainult siis, kui vastav nõue tuleb seadusest.

Võime edastada Teie maksehäire andmed vastavalt seaduses ettenähtud reeglitele ka maksehäire avaldajatele.

Andmete esitamisest keeldumine

Teil on õigus keelduda andmast meile oma isikuandmeid, kuid see võib osutuda vajalikuks nende eesmärkide täitmiseks, mis on kirjeldatud käesolevas dokumendis. Seega juhul, kui keeldute oma isikuandmete edastamisest , INTER RAO Eesti OÜ-l ei pruugi olla võimalik vastata Teie küsimustele ja hinnapäringutele, saata Teile tellitud infokirju, vaadata läbi Teie sobivust soovitud ametikohale jne.

Andmete töötlemise turvalisus

INTER RAO Eesti OÜ järgib Teie isikuandmete töötlemisel Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte. Kasutame andmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmed.

Ligipääs Teie isikuandmetele on ainult töötajatel, kelle tööülesanded seda nõuavad. Andmete töötlemine piirdub seejuures ainult tööülesannete täitmiseks vajalikuga. Ettevõtted, kes meiega andmete töötlemisel koostööd teevad, on samuti kohustatud kinni pidama meie reeglitest isikuandmete hoidmise kohta. Nendega sõlmitud lepingutes on kokku lepitud kliendiandmete saladuses hoidmise kohustus.

Teie õigused isikuandmetega seoses

Teie õigused isikuandmetega seoses on järgmised:

  • Teil on õigus igal ajal tutvuda enda isikuandmetega, mis on mei kasutuses, saada teavet andmete töötlemise eesmärkidest ja säilitustähtaegadest.
  • Teil on õigus parandada enda ebaõigeid või muutunud isikuandmeid.
  • Teil on õigus mitte nõustuda isikuandmete töötlemisega.
  • Teil on õigus andmete ülekandmisele ehk õigus saada või teisele teenusepakkujale üle kanda Teid puudutavad isikuandmed masinloetaval kujul. Sellisel juhul INTER RAO Eesti OÜ-l on õigus nõuda mõistlike kulude hüvitamist Teie andmete süstematiseerimise ja esitamisega seoses.
  • Teil on õigus tühistada antud nõusolekut ehk õigus lasta oma isikuandmed kustutada.
  • Teil on õigus pöörduda kaebusega INTER RAO Eesti OÜ, Eesti Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui leiate, et isikuandmete töötlemisel on rikutud Teie õigusi.

Täiendava teave oma isikuandmete kasutamise kohta võite saada pöördudes INTER RAO Eesti OÜ poole e-posti info@interrao.ee teel või saates kirja aadressile Peterburi tee 47- 206, Tallinn, 11415 Eesti. Kirjale vastame hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates Teie pöördumise saamisest.

Kehtivus ja muudatused

Käesolev privaatsuspoliitika kehtib alates 25. maist 2018. Dokumendi muudatuste korral hakkab ajakohastatud privaatsuspoliitika kehtima alates kodulehel avaldamise hetkest.